Woonbegeleiding

De NAS heeft twee woonvoorzieningen waar clienten, met een indicatie, begeleid kunnen wonen.

A. Begeleid zelfstandig wonen:

In deze voorziening kunnen clinten zich voorbereiden op terugkeer naar een zelfstandige woon- en leefsituatie. Hierin worden zij ondersteund en gecoacht door woonbegeleiders.

B. Beschermd wonen:

Deze woonvoorziening biedt huisvesting aan clienten met een dubbele diagnose.

In deze beschermde woonvorm is er 24 uur zorg, begeleiding en toezicht. De clienten wonen, werken en leren samen met de begeleiders aan een stabiliseren van het gebruik van middelen en hun verslavingsgedrag.

Kernactiviteiten zijn:

Woonbegeleiding is gericht op het begeleiden van verslaafde clienten die willen werken aan het bereiken een zelfstandige leef- en woonsituatie. De begeleiding en ondersteuning zijn gericht op:

- Verantwoordelijkheid leren nemen voor persoonlijke hygiene en zelfzorg;

- Het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

- Het voeren van de huishouding en leren budgetteren;

- Leren organiseren: dagstructuur en het plannen van activering

- Samen leren koken en het voeren van de huishouding

- Leren omgaan met- en het handhaven van huisregels

- Het stimuleren en begeleiden om zelf maatschappelijke en economische activiteiten te ontwikkelen zoals: veeg- en prikproject, OK- bank(onbenutte kwaliteiten), straatkrant, etc.

Huidige situatie:

De voorziening functioneert nu nog te afhankelijk van externe factoren. De samenwerking tussen maatschappelijk werk, woonbegeleiders en client is ingewikkeld en werkt niet doelmatig. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn niet helder geformuleerd en afgebakend. Ook het overleg, afstemming en een heldere afbakening met andere instanties dienen te worden verbeterd.

De problematiek van de dubbele diagnose leidt tot een toename van de zorgzwaarte. Dit vraagt gespecialiseerde zorg en begeleiding. Daarnaast is een duidelijke aanpak van grensoverschrijdend gedrag en overlast noodzakelijk.

Doelstellingen begeleid en beschermd wonen:

Een duidelijke en efficiënte afbakening van werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  tussen maatschappelijk werk en woonbegeleiding, waaronder ook de financien;

Het leveren van zorg en begeleiding afgestemd op de vraag en mogelijkheden van de client (maatwerk);

Gespecialiseerde professionaliteit: scholen en bijscholen van woonbegeleiders ten behoeve van de bewoners met een dubbele diagnose;

- Aanpakken en voorkomen van onnodige en ingewikkelde procedures;

- Goede, effectieve samenwerking realiseren met de andere NAS voorzieningen, verwijzers en andere instanties die betrokken zijn bij de verslavingszorg.

     Belangrijkev aandachtspunten hierbij zijn: wachtlijsten beheer, continuiteit in de zorgketen, veiligheid en aanpak van overlastproblematiek.

- Het opzetten van activiteiten, werk- en leerprojecten georganiseerd door de NAS;

- Goede nazorg bieden zodat clienten zich kunnen blijven handhaven in de bereikte  zelfredzaamheid.